Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja "EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS" mająca na celu wsparcie realizatorów lokalnych strategii rozwoju LSR w aktywnym i kompleksowym włączaniu aspektów ekologicznych i klimatycznych do projektów rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016 - 2017 Działanie 13 "Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich" w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020. W wyniku projektu powstaną praktyczne kursy szkoleniowe oraz dobre praktyki zrównoważonych operacji RLKS.

AKTUALNOŚCI
2017-10-31
EkoLiderzy
Prezentujemy atlas dobrych praktyk projektów przyjaznych dla środowiska i klimatu EKOLIDERZY
2017-10-30
ANKIETA

Uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety internetowej podsumowującej ocenę szkoleń. Ankieta dostępna jest na dole strony www.ekoleader.pl

2017-10-27
Poprawkowa i ostatnia sesja testów

Ostatnia, poprawkowa sesja testów odbywa się w dniach 21 - 27 października br.

2017-10-16
Konkurs „EkoLeader LGD” rozstrzygnięty!

Jury dokonało wyboru laureatów Konkursu "Eko-Leader LGD". Publikujemy ranking dobrych praktyk

2017-10-12
Ostatnie testy w październiku

Druga październikowa sesja testów potrwa od 13 do 20 października br. Ostatnia, poprawkowa sesja testów odbędzie się w dniach od 21 do 27 października br.

2017-10-01
Konkurs EkoLeader
Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu "EkoLeader LGD" został wydłużony do 7-go października br.!
2017-09-08
Rola ekoprojektów

Dla powodzenia proekologicznych projektów ważna jest świadomość społeczności lokalnej.

2017-09-01
Testy we wrześniu

We wrześniu odbędą się dwie sesje testów w terminach: 8 - 15 oraz 22 - 29 września.

2017-08-22
Konkurs EkoLeader
Zapraszamy do zgłaszania opisów dobrych praktyk eko-operacji!
2017-08-11
Szkolenia „Eko-Klimat w LGD”

W ramach szkoleń "Eko-Klimat w LGD" dostępnych jest 10 kursów.

REGULAMIN SZKOLEŃ

1. Ogólne zasady korzystania z platformy i szkoleń "Eko-Klimat w LGD"

1.1. Celem szkoleń jest wsparcie realizatorów Lokalnych Strategii Rozwoju LSR we włączaniu aspektów ekologicznych i klimatycznych do wdrażanych przedsięwzięć i operacji, zgodnie z wymogami UE i PROW 2014 - 2020

1.2. Użytkownikiem platformy mogą być: członkowie stowarzyszeń Lokalnych Grup Działania LGD oraz aktualni i potencjalni realizatorzy operacji LSR: mieszkańcy, organizacje społeczne, przedsiębiorcy, pracownicy jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności osoby poniżej 35-go roku życia.

1.3. Platforma ułatwia pozyskiwanie praktycznych informacji i umożliwia lepsze przygotowanie potencjalnych beneficjentów LSR do realizacji operacji zgodnie z wymogami trwałego i zrównoważonego rozwoju.

1.4. Platforma działa i dostępna jest nieodpłatnie pod adresem internetowym www.ekoleader.pl za pośrednictwem urządzeń komputerowych stacjonarnych i mobilnych (smartfon, tablet, laptop) 24h.

1.5. Główne treści i funkcjonalności platformy dostępne są wyłącznie dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników i są nieodpłatne.

1.6. Do głównych funkcjonalności platformy należą:

 • kursy edukacyjne w postaci prezentacji szkoleniowych pogrupowane w bloki szkoleniowe (szkolenia)

 • możliwość zadawania pytań do tematyki kursów szkoleniowych

 • testy sprawdzające online

 • komunikaty i mailingi do użytkowników 

 • tematyczne forum dyskusyjne, czaty, ankiety.

1.7. Zasady korzystania z wyżej wymienionych funkcjonalności opisane są w dalszej części niniejszego regulaminu.

1.8. Uczestnicy/uczestniczki platformy otrzymują:

 • dostęp do treści kursów tematycznych (prezentacji szkoleniowych) 

 • możliwość zadawania pytań ekspertom 

 • możliwość sprawdzenia swojej wiedzy poprzez przystępowanie do cyklicznie organizowanych testów online

 • komunikaty informacyjne e-mail na tematy organizacyjne i merytoryczne

1.9. Zaliczenie minimum trzech szkoleń (sześciu kursów szkoleniowych) uprawnia do uzyskania imiennego zaświadczenia ukończenia Szkoleń (uzyskania statusu absolwenta szkoleń).

1.10. Zaświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.9. będzie wystawiane i wysyłane w formie elektronicznej, w końcowym etapie realizacji projektu, w drugiej połowie października 2017 r.

2. Rejestracja

2.1. Użytkownikiem platformy może być wyłącznie osoba zarejestrowana – posiadająca swój login i hasło – określane w momencie rejestracji.

2.2. Rejestracja odbywa się jednorazowo, w dowolnym momencie, za pośrednictwem formularza rejestrowego dostępnego na głównej stronie platformy.

2.3. Przy rejestracji użytkownik/użytkowniczka podaje swoje dane (m. in. imię, nazwisko, adres, e-mail i in.). Dane te pozyskiwane są wyłącznie na potrzeby działań komunikacyjnych, informacyjnych i edukacyjnych.

2.4. Dokonując rejestracji użytkownik/użytkowniczka wyraża akceptację niniejszego regulaminu i zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

2.5. Do korzystania z funkcjonalności platformy można przystąpić w dowolnym momencie, po każdorazowym zalogowaniu się na platformie.

2.6. Informacje o aktualnych kursach i sesjach testów emitowane są do użytkowników za pośrednictwem komunikatów e-mail, rozsyłanych na wskazany w momencie rejestracji adres e-mail.

2.7. Zakładka do rejestrowania się dostępna jest na lewym krańcu szarego paska menu platformy, a zakładka do logowania się na platformie dostępna jest na prawym krańcu paska menu.

2.8. W przypadku zamiaru rezygnacji z użytkowania platformy należy przesłać taką prośbę do administratora na kontaktowy adres e-mail podany w zakładce Kontakt.

3. Szkolenia Eko-Klimat w LGD

3.1. Celem kursów szkoleniowych jest wsparcie potencjalnych i aktualnych realizatorów i beneficjentów LSR w procesie przygotowywania i realizacji operacji zgodnie z wymogami ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej i zrównoważonego rozwoju. 

3.2. Na platformie dostępnych jest 10 kursów szkoleniowych: 

 1. Aspekty ekologiczne, klimatyczne i ekoinnowacyjne w operacjach miękkich RLKS

 2. Proekologiczne obszary działalności gospodarczej i zielone miejsca pracy

 3. Aspekty ekologiczne i emisyjne w prowadzeniu działalności gospodarczej, ekoinnowacyjność

 4. Współpraca i przedsiębiorczość na rzecz zielonej, niskoemisyjnej i adaptacyjnej gospodarki wiejskiej

 5. Skracanie łańcuchów dostaw – równoważenie produkcji, dystrybucji i konsumpcji

 6. Aspekty ekologiczne i klimatyczne inwestycji w terenie

 7. Ekologizacja działalności rolniczej na potrzeby przetwórstwa

 8. Turystyka, ekologia, klimat

 9. Finansowanie działań ekoinnowacyjnych na wsi

 10. Partnerstwo międzysektorowe dla ekoinnowacji

3.3. Kursy szkoleniowe pogrupowane są po dwa w ramach 5-ciu bloków szkoleń. 

3.4. Szczegółowy zakres tematyczny poszczególnych kursów edukacyjnych (e-kursów) dostępny jest w zakładce Program

3.5. Każdy kurs szkoleniowy składa się z prezentacji szkoleniowej, opcji pytań i odpowiedzi na temat objęty kursem (patrz. pkt. 4 regulaminu) oraz testu online (patrz pkt. 5 regulaminu). Czas trwania poszczególnego kursu wynosi 30 - 45 minut.

3.6. Aby uruchomić kurs, należy po zalogowaniu się na niniejszej platformie kliknąć w kolorową ramkę danego szkolenia, a następnie wybrać określony tematycznie kurs, poprzez kliknięcie w jego białą nazwę. Następnie należy pobrać i otworzyć prezentację szkoleniową.

3.7. Po przyswojeniu treści kursu można przystąpić do przypisanego do niego testu, dostępnego cyklicznie online.

3.8. Warunkiem zaliczenia danego kursu szkoleniowego jest przyswojenie treści kursu, w zakresie umożliwiającym zdanie testu sprawdzającego (patrz pkt 5 regulaminu). 

3.9. Zaliczenie poszczególnego szkolenia odbywa się poprzez zaliczenie dwóch objętych nim kursów. 

3.10. Warunkiem zaliczenia szkoleń i uzyskania zaświadczenia ich ukończenia jest zaliczenie min. trzech szkoleń, czyli łącznie 6 (sześciu) kursów szkoleniowych.

4. Baza pytań i odpowiedzi

4.1. W ramach każdego kursu zalogowani uczestnicy/uczestniczki mają możliwość prowadzenia konsultacji online, poprzez opcję zadawania pytań dotyczących tematyki każdego kursu.

4.2. Pytania zadaje się poprzez ich wpisywanie w okienko dialogowe, dostępne dla zalogowanych uczestników w ramce kursu.

4.3. Pytania i odpowiedzi, po zatwierdzeniu przez moderatora platformy, udzielane są w przeciągu max 7 dni roboczych i publikowane w bazie pytań i odpowiedzi grupowanej wg. tematyki kursów.

4.5. Lista zadanych indywidualnie pytań dostępna jest w zakładce Twoja Strona

4.6. W przypadku nie uznania danego pytania przez eksperta lub nie udzielenia na nie odpowiedzi w przeciągu siedmiu dni roboczych, zadającemu przysługuje odwołanie, składane pisemnie na adres mailowy do moderatora platformy, podany w zakładce Kontakt

5. Testy sprawdzające

5.1. Testy sprawdzające przypisane są po jednym do każdego kursu szkoleniowego i dostępne są wg. kolejności kursów szkoleniowych.


5.2. Zadaniem testów jest sprawdzanie stanu wiedzy uczestnika na temat określony w danym kursie szkoleniowym.

5.3. Przyswojenie przez uczestnika/uczestniczkę treści objętych kursem, zawartych w prezentacji szkoleniowej, jest wystarczające do zaliczenia testu sprawdzającego

5.4. Poszczególne testy składają się z 10-ciu pytań, punktowanych po 1 punkt każde pytanie oraz z pięciu opcjonalnych odpowiedzi do każdego pytania, w tym jednej prawdziwej, którą należy zaznaczyć w momencie rozwiązywania testu online.

5.5. Maksymalny czas udzielania odpowiedzi na każde pytanie testowe wynosi 2 minuty (120 sekund), łącznie maksymalnie 20 minut na każdy test.

5.6. Maksymalna liczba punktów, jaką można uzyskać z danego testu to 10 punktów.

5.7. Minimalna liczba punktów warunkująca zaliczenie każdego testu to 8 punktów.

5.8. Do zaliczenia testu wymagana jest znajomość treści wykładu i uzyskanie minimum 80% przyjętej punktacji w danym teście.

5.9. Podchodzenie do testów możliwe jest w trakcie trwania comiesięcznych sesji testowych, organizowanych w każdym miesiącu trwania projektu.

5.10. Rodzaj, brzmienie lub kolejność pytań testowych, a tym samym i odpowiedzi, mogą ulegać zmianie.

5.11. Każda sesja testowa trwa przez okres 7-miu dni, a w każdym m-cu odbywają się po dwie sesje testów. 

5.12. Sesje testowe organizowane są cyklicznie w m-cach: lipcu, sierpniu, wrześniu i październiku (pierwszy tydzień m-ca). W ramach kolejnych sesji testów można poprawiać niezaliczone wcześniej testy. 

5.13. Informacja o indywidualnych podejściach do testów, tj. o ich rozpoczęciu, ukończeniu i zaliczeniu lub niezaliczeniu znajduje się w zakładce Twoja Strona.

5.14. Informacja o terminach dostępności testów zamieszczana jest na głównej tablicy informacyjnej w zakładce e-kursy w ramach poszczególnych bloków tematycznych oraz w komunikatach mailingowych.

6. Zakładka "Twoja Strona" i "Kontakt"

6.1. Zakładka 
Twoja Strona dostępna jest w menu głównym platformy szkoleniowej i dostępna jest po zalogowaniu się na platformę.

6.2. Zalogowani uczestnicy szkoleń mają możliwość stałego wglądu do informacji o: zaliczonych lub nie zaliczonych testach; uzyskanych punktach oraz zadanych przez siebie pytaniach i uzyskanych odpowiedziach.


6.3. W przypadku potrzeby skontaktowania się z administratorem i moderatorem platformy, spostrzeżenia nieprawidłowości technicznej lub merytorycznej (np. nieodpowiedniego wpisu), awarii systemu lub zamiaru zgłoszenia uwagi lub propozycji, należy wysłać powiadomienie na wskazany w zakładce Kontakt adres e-mail lub skontaktować się telefonicznie.


7. Polityka prywatności i cookies

7.1. Platforma nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych użytkowników i użytkowniczek, które wykorzystywane są wyłącznie w celu prowadzenia działań szkoleniowych, komunikacyjnych i informacyjnych.


7.2. Serwis informatyczny platformy wykorzystuje m.in. pliki cookies w celu zapewnienia komfortu podczas przeglądania serwisu i korzystania z funkcjonalności. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, przyjmujemy, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Jednak zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki decydujące o ich użyciu.