Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja "EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS" mająca na celu wsparcie realizatorów lokalnych strategii rozwoju LSR w aktywnym i kompleksowym włączaniu aspektów ekologicznych i klimatycznych do projektów rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016 - 2017 Działanie 13 "Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich" w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020. W wyniku projektu powstaną praktyczne kursy szkoleniowe oraz dobre praktyki zrównoważonych operacji RLKS.

AKTUALNOŚCI
2017-10-31
EkoLiderzy
Prezentujemy atlas dobrych praktyk projektów przyjaznych dla środowiska i klimatu EKOLIDERZY
2017-10-30
ANKIETA

Uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety internetowej podsumowującej ocenę szkoleń. Ankieta dostępna jest na dole strony www.ekoleader.pl

2017-10-27
Poprawkowa i ostatnia sesja testów

Ostatnia, poprawkowa sesja testów odbywa się w dniach 21 - 27 października br.

2017-10-16
Konkurs „EkoLeader LGD” rozstrzygnięty!

Jury dokonało wyboru laureatów Konkursu "Eko-Leader LGD". Publikujemy ranking dobrych praktyk

2017-10-12
Ostatnie testy w październiku

Druga październikowa sesja testów potrwa od 13 do 20 października br. Ostatnia, poprawkowa sesja testów odbędzie się w dniach od 21 do 27 października br.

2017-10-01
Konkurs EkoLeader
Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu "EkoLeader LGD" został wydłużony do 7-go października br.!
2017-09-08
Rola ekoprojektów

Dla powodzenia proekologicznych projektów ważna jest świadomość społeczności lokalnej.

2017-09-01
Testy we wrześniu

We wrześniu odbędą się dwie sesje testów w terminach: 8 - 15 oraz 22 - 29 września.

2017-08-22
Konkurs EkoLeader
Zapraszamy do zgłaszania opisów dobrych praktyk eko-operacji!
2017-08-11
Szkolenia „Eko-Klimat w LGD”

W ramach szkoleń "Eko-Klimat w LGD" dostępnych jest 10 kursów.

AKTUALNOŚCI
2017-09-08

Dla powodzenia proekologicznych projektów ważna jest świadomość społeczności lokalnej.

W 23-im numerze Przeglądu obszarów wiejskich poświęconym gospodarce ekologicznej na obszarach wiejskich, grupa tematyczna ENRD zidentyfikowała szereg kluczowych cech projektów, które sprzyjają przechodzeniu na bardziej ekologiczne metody gospodarowania na wsi. Należą do nich w szczególności:

  • ukierunkowanie projektu na zaspokajanie faktycznego zapotrzebowania rynkowego, wykorzystanie określonej szansy gospodarczej lub rozwiązania określonego problemu społecznego lub środowiskowego

  • ukierunkowanie projektu na osiągnięcie określonych celów ekologicznych

  • integrowanie (godzenie) celów społecznych i gospodarczych

  • innowacyjność

  • zaangażowanie wielu podmiotów (międzysektorowość)

  • dywersyfikacja finansowania

  • elastyczność i ewolucja projektów

  • monitorowanie wyników i wyciąganie wniosków na przyszłość

  • komunikowanie efektów projektu w zewnętrznym otoczeniu

  • zmiana sposobu myślenia (zintegrowanie, a nie rozbieżność celów społecznych, ekologicznych i gospodarczych – zgodnie z ideą trwałego i zrównoważonego rozwoju).

Choć powyższe elementy odnoszą się do wszystkich rodzajów projektów, nie tylko tych ukierunkowanych na ekologię czy klimat, na szczególną uwagę, w kontekście projektowania działań na rzecz środowiska zasługuje punkt pierwszy i ostatni, a więc ten dotyczący odpowiedzi na potrzeby społeczne oraz ten dotyczący zmiany sposobu myślenia. Jak wskazuje wiele wyników badań i doświadczeń, największą barierą w proekologicznej transformacji gospodarki i wdrażaniu proekologicznych rozwiązań do praktyki społecznej i gospodarczej, szczególnie na poziomie lokalnym jest zazwyczaj bariera mentalna. Polega ona na braku dostatecznej wiedzy i świadomości ekologicznej danych osób, grup i społeczności lokalnej. Jeśli dany podmiot (mieszkaniec, rolnik, przedsiębiorca, urzędnik) nie dostrzega potrzeby i celowości wprowadzania proekologicznych zmian w swoich działaniach, mają one nikłą szansę realizacji i upowszechnienia. Problem ten wiąże się również z pierwszym wymienionym wyżej aspektem, czyli ukierunkowaniem projektu na określone potrzeby. W przypadku projektów proekologicznych czy proklimatycznych nie jest to takie proste, gdyż z uwagi na często niedostateczny poziom świadomości ekologicznej, społeczność lokalna nie wykazuje określonych potrzeb i zainteresowań, w szczególności potrzeby zmiany dotychczasowych praktyk (jak np. nagminne spalanie odpadów z tworzyw sztucznych w paleniskach domowych czy pozbywanie się odpadów w pobliskich lasach czy zadrzewieniach).


Zadaniem projektów miękkich z zakresu edukacji ekologicznej kierowanych do społeczności lokalnych i mających na celu budowę jej kapitału społecznego, czyli świadomości, wiedzy i umiejętności, również w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu – czemu służy pierwszy zakres wsparcia RLKS – powinno być zatem kształtowanie wrażliwości i kultury ekologicznej społeczności lokalnej, a tym samym kreowanie określonych potrzeb – w szczególności potrzeby życia w zdrowym i czystym środowisku oraz świadomości powiązań pomiędzy ekologią i zdrowiem. Potrzeba ta, sądząc po niskiej jeszcze nadal popularności projektów stricte ekologicznych na poziomie lokalnym (w porównaniu np. do projektów społecznych, kulturowych, gospodarczych, inwestycyjnych czy turystycznych) – nie jest wcale tak oczywista i powszechna.


Projekty ekologiczne realizowane na obszarach wiejskich powinny więc mieć charakter nie tylko twardy, związany z określonymi przedsięwzięciami technicznymi i środowiskowo-ochronnymi przynoszącymi wymierny efekt środowiskowy, ale również miękki, związany z kształtowaniem trwałych proekologicznych postaw i potrzeb społeczności lokalnej.


W cytowanym numerze Przeglądu (strony 23-26) wyszczególniono również etapy opracowywania projektów na rzez gospodarki ekologicznej, wyzwania (plusy i minusy) udanych ekoprojektów oraz czynniki decydujące o ich powodzeniu. Nie do przecenienie jest również rola współpracy międzysektorowej, zintegrowane gospodarowanie gruntami i krajobrazem, tworzenie klastrów i centrów ekologicznych – zilustrowanych w cytowanym biuletynie ciekawymi przykładami (str. 27-32).


Zapraszamy zatem do refleksji nad podjętym tematem i zadawania pytań do tematyki kursów szkoleniowych oraz identyfikacji i nadsyłania przykładów proekologicznych projektów z terenu Państwa LGD do konkursu "EkoLeader LGD"!