Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Operacja "EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS" mająca na celu wsparcie realizatorów lokalnych strategii rozwoju LSR w aktywnym i kompleksowym włączaniu aspektów ekologicznych i klimatycznych do projektów rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016 - 2017 Działanie 13 "Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich" w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020. W wyniku projektu powstaną praktyczne kursy szkoleniowe oraz dobre praktyki zrównoważonych operacji RLKS.

AKTUALNOŚCI
2017-10-31
EkoLiderzy
Prezentujemy atlas dobrych praktyk projektów przyjaznych dla środowiska i klimatu EKOLIDERZY
2017-10-30
ANKIETA

Uprzejmie prosimy o wypełnienie krótkiej ankiety internetowej podsumowującej ocenę szkoleń. Ankieta dostępna jest na dole strony www.ekoleader.pl

2017-10-27
Poprawkowa i ostatnia sesja testów

Ostatnia, poprawkowa sesja testów odbywa się w dniach 21 - 27 października br.

2017-10-16
Konkurs „EkoLeader LGD” rozstrzygnięty!

Jury dokonało wyboru laureatów Konkursu "Eko-Leader LGD". Publikujemy ranking dobrych praktyk

2017-10-12
Ostatnie testy w październiku

Druga październikowa sesja testów potrwa od 13 do 20 października br. Ostatnia, poprawkowa sesja testów odbędzie się w dniach od 21 do 27 października br.

2017-10-01
Konkurs EkoLeader
Termin nadsyłania zgłoszeń do Konkursu "EkoLeader LGD" został wydłużony do 7-go października br.!
2017-09-08
Rola ekoprojektów

Dla powodzenia proekologicznych projektów ważna jest świadomość społeczności lokalnej.

2017-09-01
Testy we wrześniu

We wrześniu odbędą się dwie sesje testów w terminach: 8 - 15 oraz 22 - 29 września.

2017-08-22
Konkurs EkoLeader
Zapraszamy do zgłaszania opisów dobrych praktyk eko-operacji!
2017-08-11
Szkolenia „Eko-Klimat w LGD”

W ramach szkoleń "Eko-Klimat w LGD" dostępnych jest 10 kursów.

KONKURS EKOLEADER


W dniu 14-go października Jury Konkursu "EkoLeader LGD" przeprowadziło ocenę dobrych praktyk zgłoszonych do Konkursu i sporządziło ranking dokonując wyboru laureatów w ramach trzech kategorii:

 1. Projekty społeczne: LGD "Tygiel Doliny Bugu" - za operację zrealizowaną w ramach PROW 2007 – 2013 przez Ziołowy Zakątek Angielczyk s.j., Koryciny 73 B, 17-315 Grodzisk, pt. "Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Podlaskiego Ogrodu Ziołowego poprzez zakup tabliczek i etykiet do opisu roślin" (woj. Podlaskie);

 2. Projekty gospodarcze: LGD "Ziemia Gotyku" - za operację zrealizowaną w ramach PROW 2014 – 2020 przez Panią Renatę Długoborską, 87-152 Łubianka, pt. "Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie mobilnej myjni parowej "Eco Kropla" Renata Długoborska" (woj. Kujawsko-Pomorskie);

 3. Projekty inwestycyjne: LGD "Dunajec–Biała" - za operację zrealizowaną w ramach PROW 2007 – 2013 przez Stowarzyszenie Grupa Odrolnika, 33-114 Rzuchowa, pt. "Budowa Centrum Produktu Lokalnego w miejscowości Rzuchowa" (woj. Małopolskie).

Głównym celem Konkursu była identyfikacja, wyłonienie, nagrodzenie oraz promowanie dobrych przykładów uwzględnienia aspektów ekologicznych i klimatycznych w projektowaniu i realizacji operacji wdrażających lokalne strategie rozwoju LSR, w szczególności tych o charakterze ekoinnowacyjnym, które są realizowane lub zostały zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w poprzedniej (2007 – 2013) lub w aktualnej perspektywie finansowej. 


W trakcie trwania Konkursu, od 1-go lipca do 7-go października 2017 r. do organizatora Konkursu wpłynęło siedemnaście zgłoszeń, które dotyczyły szerokiego spektrum przedsięwzięć o charakterze społeczno-edukacyjnym, gospodarczym i inwestycyjnym. Wszystkie zgłoszone przedsięwzięcia zostaną zaprezentowane w przygotowywanym atlasie dobrych praktyk.


Wyboru laureatów Konkursu "EkoLeader LGD" Jury dokonało na posiedzeniu 14-go października 2017 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania LGD "Północne Mazowsze" w Zielonej, gmina Krasne. Laureaci otrzymają dyplomy w trakcie wizyt studyjnych oraz nagrody finansowe.

Konkurs realizowany był w w ramach operacji pt. "EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS" współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach dwuletniego Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016 – 2017, Działanie 13 "Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich", w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020. Lista dobrych praktyk praktyk zgłoszonych do Konkursu z opisami dostępna jest w zakładce Dobre Praktyki
Regulamin konkursu dobrych praktyk "EkoLeader LGD"


1. Adresaci i cele Konkursu

1.1. Konkurs pn. "EkoLeader LGD" adresowany jest do Lokalnych Grup Działania LGD oraz realizatorów operacji Lokalnych Strategii Rozwoju LSR.

1.2. Głównym celem Konkursu jest: identyfikacja, wyłonienie, nagrodzenie i promowanie dobrych przykładów uwzględnienia aspektów ekologicznych i klimatycznych w projektowaniu i realizacji operacji wdrażających lokalne strategie rozwoju LSR, w szczególności tych o charakterze ekoinnowacyjnym, które są realizowane lub zostały zrealizowane w okresie 2007 – 2015 lub 2016 – 2017.

2. Ogólne zasady Konkursu

2.1. Nagradzane w ramach Konkursu operacje obejmują trzy kategorie dobrych praktyk:

A. Przedsięwzięcia społeczne


B. Przedsięwzięcia gospodarcze

C. Przedsięwzięcia inwestycyjne

2.2. Opisy dobrych praktyk mogą zgłaszać Lokalne Grupy Działania LGD z obszaru całego kraju.

2.3. Opis dobrej praktyki, zgłaszany do Konkursu, powinien być przygotowany na podstawie formularza konkursowego (dostępnego na dole strony), w formie elektronicznej.

2.4. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do 30 września 2017 r. Termin wydłużony do 7 października 2017 r.

2.5. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.

3. Organizator Konkursu

3.1. Organizatorem Konkursu jest Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" z siedzibą w Zielonej, gmina Krasne.

3.2. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pn. "EkoLeader.pl LGD dla zrównoważonego rozwoju. Środowisko, klimat, ekoinnowacje w operacjach RLKS" dofinansowanego ze środków PROW 2014 – 2020 w ramach Dwuletniego Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017

3.3. Konkurs realizowany jest w okresie od 1 lipca 2017 r. do 16 października 2017 r.

4. Przedmiot i forma Konkursu

4.1. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony www.ekoleader.pl

4.2. Przedmiotem Konkursu są operacje (projekty) zrealizowane w ramach Lokalnych Strategii Rozwoju LSR, dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w których ochrona środowiska i klimatu odgrywa ważną rolę i mogą stanowić dobry przykład dla innych LGD.

4.3. Przez dobrą praktykę rozumie się przedsięwzięcie (operację) o charakterze:

A. społecznym: projekt o charakterze miękkim, organizacyjnym, edukacyjnym, szkoleniowym, kulturalnym, integracyjnym, aktywizacyjnym, plenerowym, eventowym, informacyjno-promocyjnym, z zakresu rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego, realizowany przez organizację pozarządową lub przedsiębiorstwo, którego sposób zaprojektowania lub realizacji wyróżnia się pod względem ekologicznym, klimatycznym lub ekoinnowacyjnym;

B. gospodarczym: projekt polegający na podejmowaniu lub rozwijaniu działalności gospodarczej, współpracy gospodarczej lub działaniach marketingowo-promocyjnych, w którym obok celów ekonomicznych uwzględnione zostały aspekty ekologiczne i klimatyczne lub ekoinnowacyjność;

C. inwestycyjnym: projekt polegający na budowie lub modernizacji inwestycji budowlanej w terenie - infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej, środowiskowej, techniczno-przyrodniczej lub drogowej, w tym bazujący na kapitale przyrodniczym lub kulturowym obszaru LGD, podjęty przez gminną jednostkę samorządu terytorialnego, wyróżniający się planową minimalizacją oddziaływania na środowisko przyrodnicze oraz minimalizacją emisji lub ekoinnowacyjnością.

4.4. Opisy dobrych praktyk mogą być przygotowywane przez: realizatorów operacji LSR, w szczególności: przedsiębiorstwa, organizacje społeczne (pozarządowe), w tym podmioty ekonomii społecznej oraz gminne i powiatowe jednostki samorządu terytorialnego.

4.5. Zgłoszenia operacji dokonuje LGD, na obszarze której dana operacja została zrealizowana w perspektywie finansowej 2007 – 2013 lub jest lub została zrealizowana w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

4.6. Opisy dobrych praktyk mogą być przesyłane do organizatora w całym okresie trwania Konkursu.

4.7. Podmioty zainteresowane uczestnictwem w Konkursie i zgłoszeniem praktyki przesyłają je drogą elektroniczną na wskazany niżej adres e-mail.

4.8. Nadsyłane praktyki podlegają sprawdzeniu przez organizatora pod względem formalnym i będą zamieszczane w formie opisów dobrych praktyk na stronie internetowej Konkursu.

4.9. Poszczególne LGD może zgłosić do dwóch dobrych praktyk.

4.10. Przystępując do Konkursu Zgłaszający wyraża akceptację niniejszego regulaminu oraz wyraża zgodę na upowszechnianie i promocję zgłoszonej praktyki i wizerunku, a także na wizytę studyjną w przypadku zostania laureatem Konkursu.

5. Kryteria i procedura wyboru zwycięzców Konkursu

5.1. Spośród otrzymanych opisów dobrych praktyk Jury Konkursu dokonuje wyboru trzech dobrych praktyk, po jednej w ramach każdej z kategorii określonych w pkt. 4.3.

5.2. Przy ocenie praktyki jury Konkursu kieruje się kryteriami formalnymi i merytorycznymi.

5.3. Do kryteriów formalnych należą: przygotowanie praktyki przez podmiot określony w niniejszym regulaminie oraz przygotowanie praktyki na formularzu konkursowym i zgodnie z jego wytycznymi. Kryteria te muszą być spełnione łącznie.

5.4. Do kryteriów merytorycznych punktowania dobrych praktyk należą:

 • kompleksowość zaangażowania w ochronę środowiska i ochronę klimatu (tylko w ochronę środowiska albo w ochronę klimatu: 1 pkt.; równolegle w ochronę środowiska i klimatu: 2 pkt.);

 • podjęcie działań edukacyjno-ekologicznych w ramach operacji, adresowanych do określonych grup celowych (1 pkt);

 • podjęcie działań proekologicznych o wymiernym (wykazywalnym liczbowo) efekcie środowiskowym (2 pkt);

 • współpraca z innymi podmiotami (publicznymi, prywatnymi lub pozarządowymi)
  w zakresie ochrony środowiska lub klimatu (partnerstwo) – (1 pkt);

 • zastosowanie rozwiązań o charakterze ekoinnowacyjnym - ekoinnowacje: procesowe, produktowe, technologiczne, organizacyjne, z zakresu zarządzania lub marketingu (2 pkt);

 • zastosowanie dostępnych standardów ekologicznych – (2 pkt);

 • utworzenie zielonego/zielonych miejsc/ca pracy – (1 pkt).


5.5. Jury dokonuje oceny na podstawie informacji zawartych w zgłoszeniu konkursowym. Informacje te mogą być weryfikowane w procesie oceny poprzez wywiad telefoniczny lub wizytę na miejscu.


5.6. Po dokonaniu oceny dobrych praktyk Ogłaszający Konkurs formułuje listę rankingową.


5.7. W przypadku jednakowej liczby punktów, pierwszeństwo uzyskuje dobra praktyka, która została nadesłana wcześniej (liczy się data wysłania e-mail lub nadania w placówce pocztowej).


5.8. W przypadku takiej samej liczby punktów oraz takiej samej daty nadesłania zgłoszenia konkursowego, decyduje punkt uzyskany w wyniku głosowania nieparzystej liczby trzech członków Juty.


5.9. Wyłonione w wyniku konkursu trzy dobre praktyki zostaną nagrodzone.


5.10. Wyniki Konkursu wraz z opisami dobrych praktyk zostaną upublicznione.

6. Czas trwania Konkursu

6.1. Konkurs będzie realizowany w okresie 01.07.2017 – 16.10.2017 r., przy czym dzień 16 października to graniczny dzień wyboru laureatów Konkursu.

6.2. Zgłoszenia konkursowe przyjmowane są do dnia 30.09.2017 r. Termin przyjmowania zgłoszeń został wydłużony do dnia 07.10.2017 r. 

6.3. W terminie do dnia 16-go października 2017 r. włącznie, Jury Konkursu dokonuje wyboru laureatów w liczbie trzech najlepszych praktyk, po jednej w każdej kategorii.

6.4. Lista Laureatów zostanie opublikowana do 16-go października 2017 r. włącznie.

6.5. Rozstrzygnięcie Konkursu, wizyty studyjne do laureatów Konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi po 16 października 2017 r.

7. Nagrody konkursowe

7.1. Nagrodą w konkursie jest nagroda pieniężna w wys. 3 000 zł lub rzeczowa (lub dwie rzeczowe o tożsamej wartości), dzielonych pomiędzy LGD, które dokonało zgłoszenia konkursu a podmiot realizujący operację, w równych częściach wartościowych.

7.2. LGD, które dokonało zgłoszenia, może podjąć decyzję o przeznaczeniu całości nagrody dla realizatora operacji.

7.3. W przypadku nagrody pieniężnej zostanie ona przelana na konto laureata konkursu, z potrąceniem ewentualnych danin publicznoprawnych, wynikających z przepisów prawa.

7.4. W przypadku nagrody rzeczowej zostanie ona wręczona w trakcie wizyty reprezentantów organizatora konkursu na miejscu u laureata w terminie określonym w punkcie 6.5.

7.5. Z wizyty, o której mowa w pkt. 7.4. zostanie sporządzony reportaż promujący dobrą praktykę, umieszczany następnie w publikacji promocyjnej dobrych praktyk zebranych i wyróżnionych w ramach Konkursu, udostępnianej elektronicznie na stronie Konkursu.

8. Jury i biuro Konkursu

8.1. W skład Jury konkursu wchodzą: Koordynator projektu oraz przedstawiciele partnerów.

8.2. Biuro Konkursu "Eko-Leader LGD" prowadzi: Lokalna Grupa Działania "Północne Mazowsze" z siedzibą w Zielonej 24, 06-408 Krasne. Kontakt dostępny na stronie www.ekoleader.pl

8.3. Adres e-mail do przesłania zgłoszenia konkursowego: biuro@polnocnemazowsze.pl

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszenia konkursowego: plik doc  plik PDF